© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

© Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie a etnologie - Libor Balák

Kapitola jedenáctá: 

POSTUPY OBCHÁZENÍ NEGATIVNÍCH PSYCHICKÝCH MECHANISMŮ

PŘI VYHODNOCOVÁNÍ KULTUR PALEOLITU

(Některé možnosti postupu proti základním negativním psychickým mechanismům, které ovlivňují nebo i zcela blokují racionální úsudek při hodnocení schopností paleoetnik)

 

 

Sociální psychologie

 

Mechanismy odvozené od skupinového tlaku

 

Vytváření malých, pracovních skupinek specialistů (podle psychologie organizace)

Využití určitých materiálů a postupů k informovanosti odborníků ve skupině (využití skupinového tlaku)

Dovolávání se výsledků specializovaných skupinek vědců na veřejnosti

Násobení (množství) nové podoby obrazů dávného člověka v společnosti

 

Mechanismy odvozené od hierarchického tlaku

 

Využití informací vědců, kteří jsou uznávanými autoritami, působí v prestižních institucích

Využití obecně známých autorit (celebrit) k šíření informací a propagace

Zabezpečení předávání objektivních informací ve školství a v muzejnictví v rámci hierarchie

 

Jiné sociální moduly (programy) chování

 

Věnovat se zpracovávání materiálů kolem dávných dětí jako určité umělé skupiny

Pověření -zaúkolování (vytvoření přímé sociální vazby s úkolem hlídat nějaký názor, šířit nějaký názor)

 

Naučené chování

 

Využití těch znalostí, které už lidé mají a na kterých trvají (především z jiných oblastí)

Je třeba místo dosavadního obrazu paleolitu nabídnout komplexnější, mnemotechnicky propracovaný materiál

Vytváření nového místa v paměťové síti - nová hesla, nové symboly a hesla (nová mytologie)

Naučit lidi, že se mohou právě díky novému systému ptát a přemýšlet nad minulostí

Využít mechanismu příkazů a dát ze strany vědecké instituce ,,příkaz“ ke změně méně vědeckým institucím

 

 

Individuální psychologie

 

Naučené chování

 

Naučit ostatní několika málo způsobům, jak si mohou sami dovodit vizáž dávných lidí

Posilování - trvání na nové představě vyzdvižením každé dílčí pozitivní odezvy z akademické strany

Pseudovědecké práce kritizovat v médiích, nejlépe navést média (naučit redaktory určitému postupu), aby si sama (média) zpracovala daný materiál

 

Schémata (moduly - programy) chování

 

Asociace - využít některé pozitivní asociace (především materiály kolem dávných dětí, atraktivních objektů a subjektů)

Použít stálého opakování symbolu - příběhu (archetypu), až se stane známým (stane se součástí mytologie)

Používat takovou terminologii, která má nástřel mířící správným směrem

Uplatňovat logické myšlení, nejlépe na modulu odhalování podvodů

Naplnění archetypu

Vědomé konstruování novodobé mytologie

Probouzení empatie k paleoetnikům (dětem, ženám)

Podtržení některých rysů podoby obličeje u paleoetnik tak, aby se využilo podvědomého, automatického připsání (,,souvisejících“) schopností a vlastností chování

V portrétech, postavách a v gestech využít spouštěcí schémata (symboly)

Využití hledání vzorů, silných a úspěšných společností, kultur a civilizací, mužů, chlapců apod.

Použít takové symboliky, která otevírá kritické uvažování

Povzbuzení využitím otevření empatie

Využít symbolu „chlapáka“ ke ztotožnění se mezi dnešními muži a dávnými lovci

Stín (persony) převést do jiné, uměle vytvořené oblasti (nazpátek k čertovi)

Vyrovnání se s představou smrti programově a to mimo paleolit

Seznamování veřejnosti s mechanismem vyšinutí zapříčiněného odlišností

Zařazování nových informací do nových schémat

Učit veřejnost kritickému hodnocení

 

Mechanismy vyvolané funkčními změnami vědomí

 

Využití různých forem pasivní nebo aktivní autosugesce

Obcházení nevhodných informací a impulsů pomocí jiných kritických informací na základě sugesce (sugestivní rekonstrukce) nebo emoce (emotivní rekonstrukce)

Tlak podvědomí při opakovaném prohlížení určitých nových rekonstrukčních metamorfóz

Vyrovnávání se s traumatickým vtiskem ze špatně dochovaného archeologického materiálu terapeutickými cvičeními

Vytváření nového vtisku, předběhnutí vlivu první pseudorekonstrukce

Využití mechanismu vzniku pozitivních falešných vzpomínek sugestivní a emotivní cestou

Vytváření rekonstrukcí na principu spouštěcích schémat (symbolů)

 

Osobnostní charakteristiky

 

Využití stávajícího individuálního informačního filtru

Odlišné vnímání obejít řadou cest k šíření nových informací

Subjektivní obraz světa - vlastní realita, vytvořit ke stávajícím informacím nový, ucelený,  ,,tajný“ blok informací, které ,,si“ zpracovávají jen ti nejšpičkovější vědci ,, jen sami pro sebe“

Snaha o změnu negativního informačního filtru

 

Stav okamžitého individuálního projevu

 

Vedení k trpělivosti u dodržování zásad kritického hodnocení

Uvědomování si omezeného významu dílčích výsledku v bádání

Uplatňování terapie proti rezignaci

Kontrolované uvolnění asociací

Snaha o uvolnění přílišného napětí v tvůrčím prostředí vědy

Motivování k novým a novým kritickým a odborným přístupům

Hledání nových archetypů

Eliminace úzkostného prostředí

Podpora rozvoje schopnosti navzájem porovnávat určité související oblasti

 

 

Zpět na úvodní stranu                                                                                                         Předchozí          Další

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

© Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie