© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

© Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie a etnologie - Libor Balák

Kapitola sedmá:  REKONSTRUKČNÍ  PALEOETNOLOGIE  A PSYCHOLOGIE

 

Kritické hodnocení (myšlení) jako podmínečná psychologická kategorie v metodice práce rekonstrukční paleoetnologie

 

Přihlášení se k psychologii jako programové součásti metodiky práce znamená nutnost posoudit každý aspekt pracovního postupu ze strany kritického myšlení tak, abychom zůstali v realitě vědeckého hodnocení, nedostali se mimo tuto oblast a neučinili výzkum vědecky chybný. Pro někoho může být překvapivé, že u kritického myšlení psychologové nepřikládají nezbytnou nutnost matematizace výzkumu. Převedení dat výzkumu do číselných tabulek či grafů neznamená, že je taková práce automaticky vědecká. Stejně tak vědecká práce nevzniká dodržením určitého počtu stran či jistou časovou délkou výkladu. Vědecká práce musí splňovat určitá konkrétní kritéria kritického uvažování a logiky. Následně tyto faktory vyvolávají specifické otázky, na které musí daná práce odpovědět. Jinak by práce vypadávala nejen z oblasti kritického myšlení, ale i z oblasti vědeckého hodnocení a nezachrání ji ani tabulka, matematizace, nebo odvolání se na nějakou místní nebo světovou autoritu.

 

Jedním z důležitých momentů a podmínek kritického postupu (v oblasti psychologie) je neukvapenost v závěrech, dostatek reprezentačních i náhodných základních vstupních dat, dále sledování souvislostí z více než dvou oblastí, přísné oddělování domněnek od faktů, vyhýbání se jednoduchému prvoplánovému řešení vyplývajícímu ze vzájemných souvislostí pouhých dvou oblastí, takové zpracování, aby byla možnost opakování závěrů, vyloučení náhody, prověření jiného vysvětlení, vyloučení podsouvání rolí, vyloučení našeho kulturního vlivu, opatrné zacházení s individuální zkušeností, sledování vlivu prostředí, prověření experimentálním výzkumem a prověření reprezentativnosti výzkumu.

 

 

Kritický přístup a srovnávací psychologie a etologie

 

Fraňková a Bičík nabádají vysokoškolské studenty, jak postupovat při vědecké práci v oblasti chování živočichů.

 

,,Vědecká práce znamená přibližovat se postupně krok za krokem k pochopení určitých pravidelností, zákonitostí, příčin chování. Formulujeme výzkumné otázky, navrhujeme metodický postup, ověřujeme adekvátnost metod, pozorujeme, měříme, zapisujeme. Výsledky je třeba posoudit, objektivně je vyhodnotit za použití vhodných statistických a matematických postupů, je třeba hledat zdroje možných nežádoucích či náhodných faktorů, které ovlivňují výsledky, potom opatrně formulovat další pracovní hypotézy. Až po delší době je možné interpretovat výsledky, formulovat závěry a na konci našeho snažení je vědecká publikace, návrhy na aplikaci výsledků a naznačení perspektiv dalšího výzkumu…“ (Fraňková, Bičík, 1999)

 

Zpět na úvodní stranu                                                                                                         Předchozí          Další

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

©  Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie